วิชา MUIC

MUIC  With Smart Tutor  By พี่มหิดล

หลักสูตรการศึกษา/ MUIC

วิทยาลัยนานาชาติมหวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมศาสตร์หลากหลายแขนงในระดับปริญญาตรีที่ออกแบบขึ้นเพื่อสร้างนักวิชาการ นักจัดการระดับนานาชาติ และมืออาชีพสำหรับแวดวงอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ARTS

–          สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

–          สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา

–          สาขาวิชาสังคมศาสตร์

–          Communication Design

–          Intercultural Studies and Languages

–          Social Science

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

SCIENCE

–     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

–     สาขาวิชาเคมี

–     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

–     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

–     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

–     สาขาวิชาฟิสิกส์

–      Biological Sciences

–      Chemistry

–      Computer Science

–      Environmental Science

–      Food Science and Technology

–      Physics.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

BUSINESS ADMINISTRATION

–     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

–     สาขาวิชาการเงิน

–     สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

–     สาขาวิชาการตลาด

–     สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ

–      Business Economics

–      Finance

–      International Business

–      Marketing

–      International Hospitality Management

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

COMMUNICATION ARTS

–     สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร –      Media and Communication

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ENGINEERING

–     สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ –      Computer Engineering

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี MUIC

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต/ART

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้ดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี 2552 โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากเนื้อหาในกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปที่มีความเข้มแข็งผนวกเข้ากับองค์ความรู้ด้านทฤษฏีและการลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้นภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การกำกับศิลป์ การโฆษณา สื่อดิจิตอล ออกแบบเวบไซต์ การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม (Environmental Graphic Design) ภาพประกอบ และบรรจุภัณฑ์

The Communication Design major, which has been operating successfully since 2009, combines a strong general education component, acquisition of theoretical knowledge and intensive creative practice in an international environment. It offers students the opportunity to study publication design, art direction, advertising, digital media, web design, environmental graphics, illustration and package design.

Communication Design


สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชัน

สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชันสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งด้านทัศนศิลป์และแอนิเมชันให้กับนักศึกษาด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสร้างทักษะการผลิตอนิเมชันทั้งแบบดั้งเดิมและแบบดิจิตอล ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบด้วยตนเอง มุ่งเน้นทักษะการเล่าเรื่องราว และการสร้างกรอบแนวคิด

Animation Production

The Animation Production Major builds a solid foundation of visual and animation theory and practice in the development of traditional and digital animation production skills. Students are encouraged to become original media creators with an emphasis on storytelling and conceptualization.


สาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์

­­สาขาวิชาการผลิตโทรทัศน์ สร้างพื้นฐานด้านการถ่ายทำให้นักศึกษาด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เข้มข้น การลงมือปฏิบัติจริงทำให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ รายวิชาเพื่อการพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้แก่ “การผลิตสื่อ” “ภาพยนตร์ขั้นแนะนำ” “การวิเคราะห์ภาพยนตร์” “การเขียนบทภาพยนตร์”

The Film Production Major builds a solid foundation in both film theory and production practice in intensive hands-on courses that build and develop student’s creative and analytical skills. The skills fostered in courses such as Media Production, Introduction to Film, Film Analysis and Screenwriting for Film are put into practice in practical courses such as Film Directing and Advanced Film Production, where students make both group and individual short films.

 Film Production  


สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา

สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษา มีจุดมุ่งหมายการในการริเริ่มในการออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน และในขณะเดียวกันก็ยังคงยึดหลักความคิดของการศึกษาแบบศิลปศาสตร์แบบดั้งเดิม ซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่การสร้างพลเมืองที่ดีของโลกที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ทักษะการคิดเชิงวิพากย์ ความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม และทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สาขาวิชาฯ หลอมรวมมุมมองหลากหลายด้านมนุษยศาสตร์และการศึกษาแบบศิลปศาสตร์เข้าด้วยกัน แนวทางปฏิบัติในด้านวัฒนธรรมนานาชาติศึกษา จากนั้นนักศึกษาตัดสินใจเลือกแขนงสาขาวิชา จาก 1 ใน 3 ได้แก่

1) ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 2) การวิจารณ์ภาษาอังกฤษ และ 3) จริยธรรม ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์


สาขาวิชาสังคมศาสตร์

การจัดการเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติแล้ว กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ยังแบ่งออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่ 1) การศึกษาระหว่างประเทศ 2) ประวัติศาสตร์สากลศึกษา และ 3) เอเชียอาคเนย์ศึกษา นักศึกษาในทุกแขนงวิชาศึกษากลุ่มวิชาแกนทางด้านประวัติศาสตร์ ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และเหตุการณ์โลกร่วมสมัยร่วมกัน พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความสนใจของแต่ละ

In addition to providing a range of general education courses for the College as a whole, the Social Science Division currently offers three separate degree concentrations: International Studies, Modern World History and Southeast Asian Studies. Students enrolled in these programs complete a shared set of core courses on history, theory, research methods and contemporary affairs as they develop their respective areas of expertise.


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต MUIC

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้ออกแบบหลักสูตรที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพหลากหลาย หรือเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาเฉพาะด้านต่อไป รายวิชาที่เปิดสอนมีความหลากหลายและน่าสนใจ รายวิชาบังคับเน้นการวางรากฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยาประชากร และชีววิทยาเซลส์และโมเลกุล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ ชีววิทยา ชีววิทยาทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

The Biological Science Program of MUIC offers quality education which allows students entry into a wide variety of occupations, professional degree programs and advanced research degree programs. The courses offered are surprisingly diverse for a college as small as MUIC, and are both interesting and challenging. Required courses emphasize the basic principles required for all advanced programs. These principles cover every field from environmental science, population biology and regulatory biology to cell and molecular biology.


สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมีมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา หลักการทางเคมีเป็นจุดเริ่มต้นในการนำไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน เคมียังเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ เช่น เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และแม้กระทั่งระบบการเร่งปฏิกิริยาสำหรับยานยนต์

Chemistry plays an important role in the shaping of our everyday lives. The applications of its concepts are the genesis of many modern-day objects and useful materials. It is chemistry that forms the foundations of other scientific disciplines, such as pharmaceuticals, petroleum, petrochemical, biological sciences, polymer sciences and even automotive-catalysts.

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์อีกด้านหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนหางานได้ง่ายที่สุด เนื้อหาวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ทั้งทฤษฎีพื้นฐาน และนวัตกรรมความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในทุกๆ ด้าน ระบบฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ท เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอัจฉริยะ และอื่นๆ อีกมากมาย

Computer Science is one of the promising disciplines for career opportunities. It emphasizes a wide range of computing fields from theoretical foundations to state-of-the-art technology development in large-scale system development, database, mobile and internet programming, computer networks, intelligent systems and more.

 

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 สังคมปัจจุบันกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อน หลากหลายรูปแบบ อันเกิดจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรและความต้องการปัจจัยสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมทวีขึ้นจากการปนเปื้อนจากกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่เกิดจากกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิตอาหาร รวมถึงจากการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ไร้ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของโลกของเราอย่างต่อเนื่อง การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจึงกลายมาเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกยุคปัจจุบัน

Contemporary society is being challenged by a diverse array of extremely complex environmental problems driven by rapid increases in population and the demands on our life-support systems. Increased environmental pollution from the physical, chemical, and biological contaminants generated by industrial activities, agriculture and food production, and poor natural resource management continue to threaten the ecological and economic stability of our planet. Environmental studies have become necessary to meet the needs of the present age.

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเป็นการประยุกต์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร นักศึกษาจะได้ศึกษาวิชาเคมี จุลชีววิทยา วิศวกรรมโครงสร้าง ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการเมื่ออาหารถูกแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การกระจายสินค้า การจัดเก็บ ไปจนถึงการบริโภค อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเป็นการผลิตอาหารจำนวนมากจากวัตถุดิบอย่างเนื้อสัตว์และพืช โดยใช้เทคโนโลยีด้านอาหารให้เป็นประโยชน์ ซึ่งนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกวัตถุดิบ การถนอมอาหาร การแปรรูป บรรจุหีบห่อ กระจายสินค้า และบริโภคอย่างปลอดภัย ได้รับคุณค่าทางอาหาร และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

Food Science and Technology involves the application of a variety of scientific disciplines to food manufacturing. Food Science and Technology students learn the chemistry, microbiology, structure, engineering, safety and nutrition of food as it is processed, packed, distributed, stored and used. Food manufacturing is the mass production of food products from raw animal and plant materials, utilizing principles of food technology. It is one of the largest industries in Thailand and involves the selection, preservation, processing, packaging, distribution and use of safe, nutritious and wholesome food.

 

สาขาวิชาฟิสิกส์

ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีกแขนงหนึ่ง ที่มุ่งเน้นด้านส่วนประกอบของสสาร ปฏิกิริยาของสสาร พลังงานและการนำไปใช้ ฟิสิกส์มีบทบาทอย่างมากทั้งต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังช่วยเสริมสร้างทักษะความเข้าใจในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ นอกจากนี้ความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ยังเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในสายสังคมศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านวัฒนธรรมของมนุษย์

Physics, one of the major basic sciences, essentially focuses on the elements of matter, their interaction, energy and applications. Physics plays a fundamental role both in the sciences and in the world of technology. It also provides the skills for dealing with all of the scientific concepts. An understanding of physics is also useful for students in social sciences and valuable for anyone interested in the full range of human culture.


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต MUIC

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจอยู่บนพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงพัฒนาการต่างๆ ในสาขาวิชาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักศึกษาจะได้รับการเตรียมพร้อมทั้งด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค และกลวิธีการทำไปใช้สำหรับวิเคราะห์และการปฏิบัติการทางธุรกิจในรูปแบบเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

The Business Economics Major is based on the economic foundations and developments that have occurred in this subject area over the last several decades. Business Economics majors will be well-equipped in both the micro and the macro aspects of economics and their analytical applications to the operational aspects of any business in any particular industry.

 

สาขาวิชาการเงิน

สาขาวิชาการเงินมุ่งเน้นความสำคัญของการเงินสำหรับองค์กรธุรกิจและการลงทุนทางการเงิน อันจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในตลาดการเงิน ความก้าวหน้าในด้านการกำกับดูแลกิจการ และกลยุทธ์ทางการเงินสำหรับเศรษฐกิจเกิดใหม่ นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มิติ การบัญชี การวิเคราะห์การเงิน การบริหารความเสี่ยง ธุรกรรมทางการเงิน และการกำกับดูแลกิจการ

The Finance Major strongly emphasizes corporate finance and financial investment that facilitates the development of financial markets, improvement in corporate governance and financial strategies in emerging economies. The curriculum furnishes Finance majors with the necessary knowledge in econometrics, accounting, financial analysis, risk management, banking operations and corporate governance.

 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของวิทยาลัยนานาชาติ ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆ สำหรับการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

Given the rapid and ever-increasing developments in globalization, the International Business Major has become one of the most popular academic programs at MUIC, particularly since it explores all facets of operating a business internationally.

 

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาดเตรียมพร้อมนักศึกษาด้วยทักษะด้านการตลาดอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ไม่ว่าสำหรับการประกอบธุรกิจใดๆ และการลงมือทำวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม การกำหนดราคา กำหนดตลาดและการส่งเสริมการขาย

The Marketing Major provides students with relevant marketing skills, a crucial component of any business which includes conducting research to learn about the needs of customers, developing new products or refining existing ones, setting prices, determining where products should be sold and promoting the product to the final users.

 

สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วที่สุดของโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่การท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมหาศาลทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชน

The tourism and hospitality industry is one of the fastest growing and most dynamic industries in the world. This is especially true in Thailand where this industry has enormous importance for both the public and private sectors.

International Hospitality and Management


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต MUIC

Media and Communication

The Media and Communication major is the first degree program in Thailand that is specifically designed to prepare students for emerging ASEAN markets by focusing on a convergence of media platforms and a strong emphasis on content and communicability. Students are expected to learn a broad range of skills, including creativity, critical thinking and journalistic writing, in order to create strategic communication campaigns, address major media issues, engage in interactive, initiate performing art projects and craft media policies.

 


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต MUIC

ENGINEERING

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นับเป็นศาสตร์ ที่บูรณาการแขนงวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน ทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง การใช้งาน บำรุงรักษาซอฟท์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และอุปกรณ์ควบคุมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มักเป็นที่ตระหนักว่าเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีวิวัฒนาการแยกจากกันตลอดช่วงเวลาสามทศวรรษที่ผ่านมา แต่ความจริงแล้วเป็นศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ทฤษฎีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อยู่บนพื้นฐานและหลักการของการคำนวณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ บูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ผ่านการออกแบบฮาร์แวร์ ซอฟท์แวร์ เครือข่ายและการประมวลผล

Computer Engineering is defined as the discipline that embodies the science and technology of design, construction, implementation and maintenance of software and hardware components of modern computing systems and computer controlled equipment. Computer engineering has traditionally been viewed as a combination of both computer science and electrical engineering.


 

Copyright © 2018. All rights reserved.