หลักสูตรในการเตรียมการสอบเข้าประถม

หลักสูตรในการเตรียมการสอบเข้ารร.สาธิต

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ ป.1 นี้เราแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวดซึ่งสอดคล้องกับแนวการสอบเข้ารร.สาธิต คือ เด็ก ๆ ต้องมีความรู้ทั้ง วิชาการ, เชาว์ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ และความรู้รอบตัวในทักษะชีวิต อีกด้วย

แนะนำให้เข้าไปดูแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ หมวด ภาษาไทย และ แบบฝึกหัดสาธิต ในนี้ จะช่วยในเรื่องทักษะการฟัง และ ทักษะการอ่านมากขึ้นค่ะ

ก่อนที่คุณจะปิดโอกาสลูกได้สอบเข้าโรงเรียนสาธิต อ่าน เล่าสู่กันฟัง… เส้นทางสู่สาธิตเกษตรของกานต์ ก่อน แล้วคุณอาจมีกำลังใจ ความมุ่งมั่น แนวคิดที่จะ “สู้สักครั้ง” เรารวมข้อมูลการสอบสาธิต ตั้งแต่รายชื่อโรงเรียน เกณฑ์การรับสมัคร แนวข้อสอบ การเตรียมตัวของพ่อแม่ เตรียมตัวลูก ที่พ่อแม่สามารถติวเองได้ จากประสบการณ์จริงของกานต์ แล้วคุณจะรู้ว่า ครอบครัวธรรมดา ๆ ก็สามารถผลักดันลูกสอบเข้าโรงเรียนสาธิตได้ ขอเพียงแค่ทำให้ดีที่สุด


 

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

บทที่ 1 จำนวนนับ 1 5 และ 0

บทที่ 2 จำนวนนับ 6 10

บทที่ 3 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

บทที่ 4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

บทที่ 5 จำนวนนับ 11 20

บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

บทที่ 7 การวัดความยาว

บทที่ 8 การชั่ง

บทที่ 9 การตวง

บทที่ 10 จำนวนนับ 21 100

บทที่ 11 การเตรียมความพร้อมทาง เรขาคณิต

บทที่ 12 เวลา

บทที่ 13 การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

บทที่ 14 การบวกระคน

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000

บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

บทที่ 3 การวัดความยาว

บทที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

บทที่ 5 การชั่ง

บทที่ 6 การคูณ

บทที่ 7 เวลา

บทที่ 8 เงิน

บทที่ 9 การหาร

บทที่ 10 การตวง

บทที่ 11 รูปเรขาคณิต

บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

บทที่ 4 การวัดความยาว บทที่ 5. เวลา บทที่ 6. การชั่ง การตวง

บทที่ 7 การคูณ

บทที่ 8 การหาร

บทที่ 9 เงินและการบันทึกรายรับ รายจ่าย

บทที่ 10 รูปเรขาคณิต

บทที่ 11 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

บทที่ 2 การบวกและการลบ

บทที่ 3 เรขาคณิต

บทที่ 4 การคูณ

บทที่ 5 การหาร

บทที่ 6 สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

บทที่ 7 การวัด

บทที่ 8 พื้นที่

บทที่ 9 เงิน

บทที่ 10 เศษเงิน

บทที่ 11 เวลา

บทที่ 12 ทศนิยม

บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารละคน

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

บทที่ 1 จำนวนนับ

บทที่ 2 การบวก การลบ การคูณหารจำนวนนับ

บทที่ 3 มุม

บทที่ 4 เส้นขนาน

บทที่ 5 สถิติ และ ความน่าจะเป็น เบื้องต้น ?

บทที่ 6 เศษส่วน

บทที่ 7 การบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน

บทที่ 8 ทศนิยม

บทที่ 9 การบวก การลบ การคูณทศนิยม

บทที่ 10 บทประยุกต์ ?

บทที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม

บทที่ 12 รูปสามเหลี่ยม

บทที่ 13 รูปวงกลม

บทที่ 14 รูปเรขาคณิต และ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ

บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ

บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ

บทที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง

บท ที่ 5 เส้นขนาน

บทที่ 6 ทิศและแผนผัง

บทที่ 7 เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

บทที่ 8 ทศนิยม

บทที่ 9 การบวก การลบ การคูณทศนิยม

บทที่ 10 การหารทศนิยม::

บทที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม

บทที่ 12 รูปวงกลม

บทที่ 13 บทประยุกต์

บทที่ 14 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

บทที่ 15 สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

Unit1. My Personal Information

         -Name / Nickname

         -Body

Unit 2. My Family

         -Family Tree

         -Personality

Unit 3. Pets

         -Domestic Pets

Unit 4. My School

           -My Classroom

           -My Uniforms

           -My Friends

           -My English Class

Unit 5. My Toys

Unit 6. My Health

           -Foods and Drinks

           -Game and Sports

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

Unit1. Myself

         -Name / Nickname

         -Age

         -Body

Unit 2. My Family

        -Family Tree

        -Personality

Unit 3. Pets

        -Domestic Pets

Unit 4. My School

           -My Classroom

           -My Uniforms

           -My Friends

           -My English Class

Unit 5. My Toys

Unit 6. My Health

           -Foods and Drinks

           -Game and Sports

           -Clean and Healthy

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

Unit1. My Personal Information

         -Name / Nickname

         -Age

Unit 2. My Family

        -Family Tree

        -Personality

Unit 3. Pets

       -Fish

       -Bird

       -Domestic Pets

Unit 4. My School

          -My Classroom

          -My Friends

          -My English Class

          -Around our School

Unit 5. My Daily Life

          -At Home

          -At School

Unit 6. My Health

         -Foods and Drinks

         -Game and Sports

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

Unit1. Mysalf

         -The Body

         -Action

Unit 2. My School

         -School

         -Greeting and Goodbye

         -Instruction and Request

        -What time is it

        -Number and Shape

        -Color

        -Famous Friends

Unit 3. Family

        -Family Tree

       -Occupation

       -Pets

Unit4. Free Time

      -Hobbies

      –Sports

Unit 5. Shopping

            -Clothes

            -Toys

            -Fruits

Unit 6. Weather

Unit 7. Travel

           -Places in the Town

           -Transportation

Unit 8. Foods and Drinks

          -Type of foods

          -Likes / Dislikes

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

Unit1. Myself

           -Daily Routine

Unit 2. School

          -describing Things

          -School Subjects

          -Likes / Dislikes

Unit 3. Family

         -Relationship

         -Occupation

         -Pets

Unit4. Free Time

        -TV. Programs

        -Music

Unit 5. Shopping

           -Household Articles

           -Price

Unit 6. Weather

           -Country Study

Unit 7. Travel

          -Direction

          -Transportation

Unit 8. Foods and Drinks

          -Place to Eat and Drink

          -Ordering Food

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

Unit1. Myself

          -Autobiography

Unit 2. School

          -Time

          -Schedule

          -How to make things

Unit 3. Family

         -Leisure (เวลาว่าง)

         -Activities

Unit4. Free Time

        -Movies

        -News

        -Poem

Unit 5. Shopping

           -Quantities and Containers

           -Prices

Unit 6. Weather

           -Climate

Unit 7. Travel

           -Direction

           -Time Table

Unit 8. Relationship With Other People

          -Special Day

Unit 9. Foods and Drinks

           -Weight and measure

           -Price

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

บทที่ 1 ยามเช้าในสวน

      1.1 รอบตัวเรามีอะไรบ้าง

      1.2 ในดินมีอะไรบ้าง

      1.3 ดินมีลักษณะอย่างไร

      1.4 ดินมีประโยชน์อย่างไร

บทที่ 2 เพื่อนรักของเรา

      2.1 สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นอาศัยอยู่ที่ไหน

      2.2 พืช สัตว์ มีรูปร่างลักษณะอย่างไร

      2.3 จัดกลุ่ม พืช สัตว์ ในท้องถิ่นได้อย่างไร

      2.4 พืช สัตว์ ในท้องถิ่นมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไร

บทที่ 3 ตัวเรา

      3.1 ร่างกายของเราเป็นอย่างไร

บทที่ 4 เรารักของเล่นของใช้

      4.1 รอบตัวเรามีของเล่นของใช้อะไรบ้าง

      4.2 ของเล่นของใช้ทำจากอะไร

      4.3มาออกแรงกันเถอะ

บทที่ 5 ท้องฟ้าแสนสวย

     5.1 ท้องฟ้าของเรา

     5.2 ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกทางไหน

     5.3 ดวงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไร

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

บทที่ 1. ชีวิตพืช และสัตว์

      1.1 มีอะไรอยู่ในเมล็ด

      1.2 เมล็ดมีชีวิตหรือไม่

      1.3 พืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโต

      1.4 สัตว์ต้องการอะไรในการดำรงค์ชีวิต

      1.5 พืชและสัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร

      1.6 จำแนกพืชและสัตว์ได้อย่างไร

      1.7 พืชและสัตว์มีประโยชน์อย่างไร

บทที่ 2 ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์

      2.1 ดินที่เหมาะสำหรับปลูกพืชเป็นอย่างไร

      2.2 ปลูกพืชต้องทำอะไรบ้าง

      2.3 เรามาเลี้ยงสัตว์กันดีไหม

บทที่ 3 ชีวิตของเรา

      3.1 ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตขึ้นหรือไม่

      3.2 เราต้องการอะไรบ้างในการดำรงชีวิตและเติบโต

      3.3 ร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างไร

บทที่ 4 ของเล่นและของใช้

      4.1 ของเล่นของใช้ทำจากวัสดุอะไรบ้าง

      4.2 เลือกใช้วัสดุอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัย

บทที่ 5 สนุกกับแม่เหล็กและไฟฟ้า

      5.1 มาสนุกกับแม่เหล็กกันเถอะ

      5.2 แรงไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร

      5.3 มารู้จักพลังงานไฟฟ้ากันเถอะ

      5.4 พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นได้หรือไม่

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

บทที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์

      1.1 ทำไมลูกจึงเหมือนพ่อแม่

      1.2 สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างไร

      1.3 มีชีวิตให้เห็นหรือไม่

      1.4 สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

บทที่ 2 น้ำและอากาศ

      2.1 น้ำบนโลกมีอยู่ที่ไหนบ้าง

      2.2 วันหนึ่งๆ เราใช้น้ำทำอะไรบ้าง

      2.3 สมบัติของน้ำเป็นอย่างไร

      2.4 คุณภาพของน้ำเป็นอย่างไร

      2.5 อากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

      2.6 อากาศอยู่ที่ไหน

      2.7 อากาศมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

      2.8 อากาศสำคัญอย่างไร

      2.9 อากาศเคลื่อนที่ได้เพราะเหตุใด

บทที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติ

      3.1 ท้องถิ่นของเรามีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง

บทที่ 4. วัสดุรอบตัวเรา

      4.1 วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันอย่างไร

      4.2 ของเล่นแต่ละชนิดทำจากวัสดุกี่ชนิด

      4.3 เลือกวัสดุมาทำของเล่นของใช้ให้เหมาะสมและปลอดภัยได้อย่างไร

     4.5 วัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

     4.6 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ทำให้เกิดผลอย่างไรบ้าง

     4.7 มาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ

บทที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่

      5.1 วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้เพราะเหตุใด

      5.2 ขนาดของแรกวัดได้อย่างไร

      5.3 อะไรทำให้วัตถุตกสู่พื้น

      5.4 ชั้นน้ำหนักของวัตถุ

บทที่ 6 ไฟฟ้าในบ้าน

      6.1 พลังงานไฟฟ้าได้มาอย่างไร

      6.2 แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้ามีอะไรบ้าง

      6.3 ใช้ไฟฟ้าอย่างไรจึงจะประหยัดพลังงานและปลอดภัย

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

บทที่ 1. ระบบสุริยะและพลังงานแสง

      1.1 ส่วนประกอบของระบบสุริยะ

      1.2 การเคลื่อนที่ของแสดงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น

      1.3การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุ้ง

      1.4การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

บทที่ 2 หินและการเปลี่ยนแปลง

      2.1 หินในท้องถิ่นของเรา

      2.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน

      2.3 การเกิดดินและสมบัติของดิน

บทที่ 3. การดำรงชีวิตของพืช

      3.1 หน้าที่และส่วนประกอบของ ราก ลำต้น ใบ ดอก

      3.2 ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

      3.3 การสังเหคราะห์ด้วยแสง

      3.4 การเจริญเติบโตและวัฎจักรชีวิตของพืช

      3.5 การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืช

บทที่ 4 การดำรงชีวิตของสัตว์

      4.1 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์

      4.2 วัฎจักรชีวิตของสัตว์

      4.3 การอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่น

บทที่ 5 อาหารและสารอาหาร

      5.1 อาหารกับสารอาหาร

      5.2 อาหารและพลังงานที่ร่างการต้องการ

      5.3 สารปรุงรสอาหาร

      5.4 สารแต่งสีอาหาร

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

บทที่ 1 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

      1.1 สิ่งมีชีวิตสืบพันธ์เพื่อการดำรงพันธ์

      1.2 การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช

      1.3 การสืบพันธุ์และการขยายสพันธุ์สัตว์

      1.4 พฤติกรรมสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

      1.5 ความหลากหลายของพืชและสัตว์

บทที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ

      2.1 วัสดุในชีวิตประจำวัน

      2.2 สมบัติของวัสดุ

      2.3 สมบัติของสารในสถานะต่างๆ

บทที่ 3 แรงและความดัน

      3.1 แรงทำให้เกิดอะไรได้บ้าง

      3.2 ผลลัพธ์ของแรงหลายแรงเป็นอย่างไร

      3.3 อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่

      3.4 แรงลอยตัวคืออะไร

      3.5 แรงเสียดทางเป็นอย่างไร

      3.6 แรงเสียดทานมีประโยชน์หรือไม่

บทที่ 4. เสียงกับการได้ยิน

      4.1 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร

      4.2 เสียงมาถึงหูได้อย่างไร

      4.3 เราได้ยินเสียงแตกต่างกันอย่างไร

บทที่ 5 น้ำ ฟ้า และดวงดาว

      5.1 ปรากฏการณ์ ลม ฟ้า อากาศ

      5.2 การเกิดลมปละประโยชน์ของลม

      5.3 กลางวันกลางคืน

      5.4 ปรากฏการณ์ขึ้น

      5.5 ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว

เล่ม 1 (ภาคเรียนที่ 1)

เล่ม 2  (ภาคเรียนที่ 2)

บทที่ 1. ร่างกายมนุษย์

      1.1 ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

      1.2 ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกาย

      1.3 การเจริญเติบโตของร่างกาย

บทที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์

      2.1 สัตว์มีกระดูกสันหลัง

      2.2 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

บทที่ 3. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

      3.1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

      3.2 คุณภาพสิ่งแวดล้อมกับชีวิต

บทที่ 4. สารในชีวิตประจำวัน

      4.1 มารู้จักกับสารกันเถอะ

      4.2 สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

      4.3 การเปลี่ยนแปลงของสาร

      4.4 การแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน

      4.5สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


ติดต่อเรา

Tel : 063-227-1899,0632021129  

E-mail : smarttutor16@gmail.com  

Smart Tutor by พี่มหิดล: โรงเรียนกวดวิชาภัทรเสถียร (https://www.facebook.com/smarttutorsalaya) 

Line ID : smarttutor16

Copyright © 2018. All rights reserved.