หลักสูตร IGCSE

หลักสูตร IGCSE

IGCSE คืออะไร

IGCSE คือ หลักสูตร International General Certificate of Secondary Educational (IGCSE) ถูกจัดทำสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อาทิ นำไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร AS, A Level, International Baccalaureate (IB) หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทยการสอบผ่านหลักสูตร IGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่า C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้

รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตร IGCSE มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 5 กลุ่มวิชาอันประกอบไปด้วย

  1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
  3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
  4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
  5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

 

การสอบ IGCSE นั้นจะถูกจัดขึ้นโดยโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษ ส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติข้างต้น สามารถสอบได้โดยสมัครสอบกับ British CouncilThailand ซึ่งใช้แบบทดสอบของ University of Cambridge International Examination (CIE)

ในการสอบหน่วยงานจัดสอบหลักสูตร IGCSE ในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบหลักสูตร IGCSE ในประเทศไทยคือ บริติช เคาน์ซิล (ซอยจุฬาฯ 64 สยามสแควร์ กทม. โทรศัพท์ 02 652 5480-9)

 

ค่าสมัครสอบ IGCSE

โดยทั่วไปราคา 4,500 บาทต่อวิชา อย่างไรก็ตามอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ค่าสมัครสอบ 4,500 บาท
ค่าลงทะเบียนล่าช้า  3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษ  2,200 บาท สำหรับสอบสัมภาษณ์วิชา ESL

Copyright © 2018. All rights reserved.