หลักสูตร IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนำของโลกที่ถูกจัดขึ้นกว่า 2 ล้านครั้งเมื่อปีที่ผ่านมา

การสอบ IELTS ก็เหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกกว้าง ที่ช่วยให้คุณดำเนินชีวิต เรียน หรือทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลก โดยผลของการสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 8,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ  สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำ นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆประเทศข้อสอบ IELTS นั้นถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในต่างแดนได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนการทดสอบด้านภาษาที่ดีที่สุดก็คือ การสนทนาพูดคุยแบบตัวต่อตัว ซึ่งบททดสอบของ IELTS นั้นเปิดโอกาสให้คุณได้สนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ผู้คุมสอบที่ผ่านการอบรมและรับรองความสามารถในข้อสอบหมวดการพูดด้วยIELTS ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินภาษาอังกฤษ ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าผลการทดสอบที่ออกมานั้นมีความยุติธรรมและเชื่อถือได้

 

หลักสูตร IELTS

IELTS คืออะไร

IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนำของโลกที่ถูกจัดขึ้นกว่า 2 ล้านครั้งเมื่อปีที่ผ่านมา
การสอบ IELTS ก็เหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกกว้าง ที่ช่วยให้คุณดำเนินชีวิต เรียน หรือทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลก โดยผลของการสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 8,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ  สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำ นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆประเทศข้อสอบ IELTS นั้นถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษในต่างแดนได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนการทดสอบด้านภาษาที่ดีที่สุดก็คือ การสนทนาพูดคุยแบบตัวต่อตัว ซึ่งบททดสอบของ IELTS นั้นเปิดโอกาสให้คุณได้สนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ผู้คุมสอบที่ผ่านการอบรมและรับรองความสามารถในข้อสอบหมวดการพูดด้วยIELTS ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินภาษาอังกฤษ ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าผลการทดสอบที่ออกมานั้นมีความยุติธรรมและเชื่อถือได้

การให้คะแนน IELTS ส่วนที่หนึ่งนั้นจะให้จาก

 • Task Fulfillment
 • Coherence
 • Cohesion
 • Vocabulary
 • Sentence Structure

การให้คะแนน IELTS ส่วนที่สองนั้นจะให้จาก

 • Arguments
 • Ideas
 • Evidence
 • Communicative Quality
 • Vocabulary
 • Sentence Structure

 

ผลคะแนน IELTS

การให้คะแนนทักษะ ทั้งสี่แยกจากกัน (การฟัง การอ่าน การเขียน และ การพูด) จึงสามารถวัดผลแต่ละทักษะได้ชัดเจน แม่นยำ และ ถูกต้องตรงกับระดับ ความสามารถ ในการใช้ ภาษาที่แท้จริงของผู้สอบ ผลสอบIELTS จะออกมาหลังการสอบประมาณ 2 สัปดาห์ รับผลสอบได้ตั้งแต่เวลา บ่ายโมงตรง โดยผู้รับต้องนำบัตรประจำตัวหรือ หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้เข้าสอบ เพื่อขอรับผลสอบ สำหรับผู้ที่ต้องการผลสอบด่วนพิเศษภายในสามวัน ให้แจ้งแก่ศูนย์สอบล่วงหน้าสิบสี่วัน พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมสามร้อยบาท ผลสอบนั้นสามารถเก็บผลสอบไว้ได้ 2 ปี ในใบรายงานผล จะระบุคะแนนความสามารถทั้ง 4 ทักษะและ คะแนนเฉลี่ย

โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 9 ระดับจากสูงไปต่ำ ดังต่อไปนี้

IELTS ระดับ 9

หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษ ดีเลิศ สามารถใช้ภาษาได้อย่าง คล่องแคล่ว ถูกต้องแม่นยำ มีความเข้าใจภาษาดีเยี่ยม ใกล้เคียงเจ้าของภาษา

IELTS ระดับ 8
หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษ ดีมาก สามารถใช้ภาษาได้อย่าง คล่องแคล่ว ถูกต้อง ความผิดพลาด และความไม่เหมาะสม เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย 

IELTS ระดับ 7
หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษดี แต่ยังมีความผิดพลาด และเข้าใจผิดบางโอกาส ใช้ภาษาในลักษณะซับซ้อนได้ดี  

IELTS ระดับ 6
หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้งานได้ สามารถสื่อสาร และเข้าใจ ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษา ในลักษณะซับซ้อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย 

IELTS ระดับ 5
หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษ ปานกลาง สามารถสื่อสารได้ ในระดับพื้นฐาน แต่ยังใช้ภาษาผิดบ่อยๆ 

IELTS ระดับ 4

หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษจำกัด สามารถใช้ภาษา ในลักษณะสถานการณ์ที่คุ้นเคยเท่านั้น

IELTS ระดับ 3

หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษ จำกัดมาก รู้ความหมายกว้าง ๆ และเฉพาะคำที่คุ้นเคยเท่านั้น  

IELTS ระดับ 2

หมายถึงผู้สอบมีระดับการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในขั้น คำพื้นฐาน ไม่สามารถสื่อสารได้ พูดได้เป็นคำๆเท่านั้น

IELTS ระดับ 1
หมายถึงผู้สอบเป็นผู้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษา ไม่ได้เลย

 

โดยหลักสูตรในการสอน IELTS มีดังนี้

1.PRINCIPLE OF GRAMMAR

สำหรับพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษยังไม่แน่น หรือต้องการทบทวนไวยากรณ์หลักๆที่จำเป็นในการสอบเพื่อให้เกิดความแม่นยำ ก่อนที่จะเข้าเรียนเนื้อหาหลักของวิชา IELTS ในระดับถัดไป คอร์สนี้จะเน้นเนื้อหาที่คลอบคลุมไวยากรณ์หลักๆที่สำคัญ สำนวน, คำศัพท์,โครงสร้างประโยค, รูปแบบโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปต่อยอดสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น

2.IELTS SKILLS & STRUCTURES

เป็นการปูพื้นฐานเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจโครงสร้างของภาษาอังกฤษและมีความต้องการที่จะพัฒนาความรู้ในแต่ละทักษะเพื่อนำไปสอบให้ได้คะแนนช่วง 5.0-5.5  หลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้สร้างความคุ้นเคยและเรียนรู้โครงสร้างลักษณะของการสอบ, เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ที่สำคัญๆ, เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการทำข้อสอบเบื้องต้นเพื่อสามารถนำไปฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟัง,พูด,อ่านและเขียน และเตรียมความพร้อมเพื่อจะขึ้นไปสู่การเตรียมตัวสอบ IELTS อีกระดับหนึ่ง

3.ELTS ACTIVATE

เป็นคอร์สเรียนระดับที่สองที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้และความเข้าใจในทักษะต่างๆของภาษาอังกฤษในระดับปานกลางถึงดี หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานให้ก้าวขึ้นไปสู่ความยากในระดับกลาง และเรียนรู้ทักษะต่างๆให้ครอบคลุมเนื้อหาทุกๆส่วนของข้อสอบ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะและเทคนิคที่สำคัญ ในการทำข้อสอบ IELTS เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะการสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดและการเขียนในระดับที่ยากขึ้น  ผู้เรียนจะเข้าใจรูปแบบในการใช้ภาษาอังกฤษโดยละเอียด และยังสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำความความรู้ไปสอบให้ได้คะแนนช่วง 6-6.5

4.IELTS ADVANCED

เป็นคอร์สเรียนระดับสูงและเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษค่อนข้างดี ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ขั้นสูง รวมถึงเรียนรู้ถึงการเขียนประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยผู้เรียนนำความรู้ไปสอบจริงให้ได้คะแนนช่วง 6.5-7.0  หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทุกๆทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเทียบเคียงกับเจ้าของภาษา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และหลักไวยากรณ์ขั้นสูง  เพื่อใช้ในการสร้างประโยคที่ยากขึ้นและทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนทักษะและเทคนิคต่างๆ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความมั่นใจเพื่อให้ได้คะแนน IELTS สูงตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยชั้นนำต้องการ

5.IELTS WRITING

เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบหรือผู้ที่เคยสอบ IELTS จริงมาแล้ว และคะแนนในส่วนของทักษะการเขียนยังได้ไม่ดีเท่าที่ควร  หลักสูตรนี้จะสอนในส่วนของข้อสอบการเขียนทั้ง Task 1 และ Task 2  ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนเทคนิคการเขียนสำหรับการเขียนอธิบายข้อมูลในส่วนที่ 1และการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในส่วนที่ 2 ภายในเวลาที่จำกัด  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่สำคัญและโครงสร้างประโยคที่จำเป็นในการเขียน  อีกทั้งจะได้เรียนรู้การอ่านกราฟ,แผนภูมิ,แผนภาพต่างๆ และคำศัพท์เฉพาะที่ใช้การอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง

6.IELTS Elevate

คอร์สเจาะเนื้อหาและแนวข้อสอบของ IELTS Speaking & IELTS Writing สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์การสอน IELTS ด้วยเนื้อหาการสอนที่เข้มข้นและเทคนิคพิชิตการทำข้อสอบแบบเจาะลึกจะช่วยให้คุณพิชิต 7.0 คะแนนได้ภายในเวลาที่จำกัด

คอร์สนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการสอบ IELTS ซึ่งเนื้อหาในคอร์สจะคลอบคลุมหัวข้อคำถามส่วนใหญ่ที่จะพบเจอในการสอบพูดของ IELTS รวมไปถึงคำศัพท์และสำนวนภาษาสำคัญที่จำเป็นในการสอบ เนื่องจากการสอบพูด IELTS มีทั้งหมด 3 ส่วน ฉะนั้นผู้เรียนจะต้องสามารถขยายความคำตอบให้เหมาะสมและตรงคำถาม โดยการใช้ศัพท์และไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องในส่วนของการเขียนจะคลอบคลุมทั้งคำถามการเขียนแบบที่ 1 (ซึ่งจะเป็นการอธิบาย Bar charts, Line graphs, Tables, Pie charts และอื่นๆอีกมากมาย) การตอบคำถามในแบบที่ 1 นี้จะต้องเขียนตอบให้ชัดเจน ด้วยการเรียบเรียงประโยคโดยการดึงเอาสิ่งที่โดดเด่นมาเขียน, การลำดับข้อมูล, การใช้รูปแบบไวยากรณ์ที่ซับซ้อน, ใช้คำศัพท์และคำเชื่อมที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ภาษาที่เหมาะแก่การเปรียบเทียบและการขัดแย้งในการอธิบาย charts ต่างๆในส่วนคำถามการเขียนแบบที่ 2 (ซึ่งเป็นการเขียนตอบคำถามแบบแสดงความคิดเห็น) การเรียนการสอนจะให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการตีความคำถาม และเข้าไปสู่การเขียนบทนำ การแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะต้องแสดงความคิดเห็นทั้งสองด้าน (ทั้งด้านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือด้านที่เสนอและด้านที่ค้าน) พร้อมทั้งการแสดงเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบหลังจากจบคอร์สนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงตามความต้องการ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการตอบคำถาม และเกิดความคุ้นเคยกับคำถามที่จะต้องเจอในการสอบ IELTS Speaking & Writing

7.IELTS SPEAKING

เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบหรือผู้ที่เคยสอบ IELTS จริงมาแล้ว และคะแนนในส่วนของทักษะการพูดยังได้ไม่ดีเท่าที่ควร  หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการฝึกทักษะการพูด  การสื่อสาร  การแสดงความคิดเห็น  และฝึกไหวพริบในการตอบคำถามเพื่อใช้สำหรับการสอบในส่วนของการพูด  ผู้เรียนจะได้ฝึกความคุ้นเคยในการตอบคำถาม, เรียนรู้วิธีการรับมือเวลาเจอคำถามที่ยาก,  เรียนรู้เทคนิคในการตอบคำถาม รวมถึงฝึกการออกเสียง โทนของเสียงเพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและได้คะแนนสอบมากขึ้น

Copyright © 2018. All rights reserved.