9 วิชาสามัญ

9 วิชาสามัญ

ในปีการศึกษา 2555 ทปอ. ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing – house)  โดยยึดหลักการและวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1)  มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา  ดำรงไว้ซึ่งเอกสิทธิ์ในการที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และ 2) นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสนใจ  หรือมีความถนัด  ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับระบบการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ดังกล่าว  ทปอ. จึงได้มอบหมายให้  สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ  ใน 7 วิชา  คือ วิชาภาษาไทย  วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์  วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา  เพื่อนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาระบบรับตรง  รวมทั้งการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  ต่อมา ทปอ. เห็นว่า ข้อสอบกลาง  ที่จัดสอบโดย สทศ. คือ วิชาสามัญ  7  วิชา  และ  GAT/PAT มีการพัฒนาและใช้ร่วมกันในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรงแต่รายวิชาดังกล่าว  ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาการทดสอบของนักเรียนสายศิลป์  จึงเห็นควรเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนสายศิลป์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สรุปในปีการศึกษา  2559  สทศ. จะจัดการทดสอบในรายวิชา ดังนี้

  1. วิชาภาษาไทย
  2. วิชาคณิตศาสตร์ 1
  3. วิชาคณิตศาสตร์ 2
  4. วิชาสังคมศึกษา
  5. วิชาฟิสิกส์
  6. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  7. วิชาภาษาอังกฤษ
  8. วิชาเคมี
  9. วิชาชีววิทยา

 

 


Tel : 063-227-1899,0632021129 

E-mail : smarttutor16@gmail.com 

Smart Tutor by พี่มหิดล: โรงเรียนกวดวิชาภัทรเสเถียร์ (https://www.facebook.com/smarttutorsalaya)

Line ID : smarttutor16

Copyright © 2018. All rights reserved.